Mjøs-Cross MXK Organisasjons og handlingsplan 2019

Link til pdf: Mjøs-Cross MXK Organisasjons og handlingsplan 2019

Mjøs-Cross MXK er en av de største motorsportklubbene i regionen. Klubben har A-bane og barnebane med tilhørende klubbhus . Klubben har utøvere i mange klasser og alle nivå. Klubben drives på dugnad og er avhengig av engasjerte medlemmer for drift av klubben.

1: Visjon og hovedmål

Visjon:

Mjøs-Cross MXK er en inkluderende klubb, med et positiv og sunt miljø som har aktivitetstilbud for alle barn, unge og voksne med interesse for motorsport.

Barn, ungdom og voksne har respekt for hverandre og utvikler et sosialt fellesskap i tillegg til idrettslige prestasjoner.

Overordnede målsetninger Mjøs-Cross MXK skal gjøre sitt ytterste for:

• være en klubb med fokus både på bredde og toppidrett.

• ha en klar profil preget: Gode holdninger, Felleskap, Mestring

• rekruttere, skolere og følge opp trenere.

• rekruttere, skolere og følge opp aktivitetsledere

• arbeide for rekruttere utøvere, spesielt i barneidrett.

• videreutvikle klubbens anlegg.

• arbeide for å øke andelen jenter, spesielt på utøversiden, men også på trener, aktivitetsleder og funksjonærsiden.

• ha et tydelig og ansvarlig styre, som sikrer at klubbens retningslinjer følges

Tiltak:

• Ha fokus på trivsel gjennom gode holdninger + felleskap + mestring i alle sammenhenger der trenere, aktivitetsledere, foreldre, utøvere og andre med tilknytning til Mjøs-Cross MXK deltar.

• Rekruttere, lære opp og følge opp trenere og aktivitetsledere ved tiltak som nevnt under trenere og aktivitetsledere

• Minske frafallet blant utøvere i blant annet ved å tilby ulike typer organisert aktivitetstilbud. Involvere foreldre i større grad.

• Øke andelen jenter ved å spesielt invitere jenter til Åpen dag og andre arrangement

2: Organisasjon og organisasjonsmodell

I styret sitter leder, nestleder 5 styremedlemmer samt førernes representant som har møterett.

– styret utnevner ansvarlige ledere for nødvendige undergrupper

– Oppnevner barneidrettsansvarlig

– Oppnevner politiattestansvarlig

Styret:

Er ansvarlig for å organisere driften mellom klubbens årsmøter. Koordinerer de ulike aktivitetene i klubben og har ansvar for at klubbens medlemmer trekker i samme retning i.h.t vedtekter og vedtatt handlingsplan. De er ansvarlig for gjennomføring, evaluering og eventuelle revideringer av budsjett og handlingsplanen og fremme dette på årsmøtet.

Styret har også ansvar for å se totaløkonomien i klubben på kort og lang sikt, og sørge for at fellesgoder som baner og klubbhus blir ivaretatt og vedlikeholdt på en god måte.

Styret har hovedansvaret for å legge de sportslige retningslinjene for klubben og skal være rådgivere i forbindelse med alt som har med det sportslige å gjøre.

Styret er ansvarlig for driften av anlegg, baner og klubbhus, herunder fordeling og koordinering av treningstider på de ulike baner samt bruk av klubbhus.

Sørge for at anleggsgrupper nedsettes. Anlegget og driften av dette drives hovedsakelig på dugnad av medlemmer og andre som er engasjerte i motorsport og i barn- og ungdommens interesser. Enkeltjobber som regnskapsføring, medlemsregister, markedsføring, informasjon (WEB) og utstyrsansvarlig tillegger styret å organisere på best mulig måte.

Barnegruppe >85 ccm:

Gruppe har som oppgave å gjennomføre de sportslige og sosiale aktivitetene, samt styre økonomien i gruppen. Dette skal skje i henhold til Mjøs-Cross MXK retningslinjer.

Tiltak:

– Rekruttering av nye medlemmer til barnegruppa

– Drifte barnebane

– Gjennomføre rekrutteringsdager med prøvekjøring

– Ha faste organiserte treninger hver uke med trener

– Rekruttere foreldre til barnegruppa

Aktive:

Gruppe har som oppgave å gjennomføre de sportslige og sosiale aktivitetene, samt styre økonomien i gruppen. Dette skal skje i henhold til Mjøs-Cross MXK retningslinjer.

Tiltak:

– Arrangere en treningssamling før ferien og en etter ferien for aktive utøvere

3: Informasjon

God informasjonsflyt er en sentral faktor for at Mjøs-Cross MXK skal skape og opprettholde et godt miljø og et godt foreldre engasjement. Det er viktig at informasjonsflyten blir god nok. Klubben skal ha ulike informasjonsverktøy som er enkle i form og bruk.

Dette skal inkludere:

• Hjemmeside

• Klubben skal videreutvikle www.mjos-cross.no som er klubbens hjemmeside og informasjonsverktøy

• All informasjon skal ligge på www.mjos-cross.no og Facebook , disse må oppdateres og skal inneholde:

o Bakgrunn for klubben

o Informasjon om aktiviteter, treningstider og banereglement

o Mjøs-Cross MXK sin organisatoriske oppbygning:

• Oppgaver for styret

• Oppgaver for de ulike gruppene

• Oppgaver for trenere

• Oppgaver for aktivitetslederledere

• Oppgaver for foreldre

o Organisasjonsplan og vedtekter for klubben

o Referat fra styremøter og andre styredokumenter legges ut på hjemmesiden.

• Gi informasjon om klubbens og styrets arbeid på medlemsarrangement

• Klubben skal ha en informasjonsplakat i klubbhuset slik at alle medlemmer vet hvor de kan innhente mer informasjon.

Tiltak:

• Utvikle en informasjonsplakat

• Utpeke nettansvarlige

• Utarbeide rutiner for oppfølging og publisering på nett og FB

4: Økonomi

Klubbens inntekter i dag kommer i hovedsak fra kontingenter og inntekter ved drift av banene og arrangement. Noe kommer fra offentlige tilskudd. Det er lite inntekter fra sponsorer, men det sponses mye på utstyrssiden. Styret har ansvar for felles inntekter og kostnader.

Økonomimodell:

Styret:

Ansvarlig for felleskostnader som anlegg, administrasjon og sportslige tiltak. Styret er ansvarlig for felles inntekter gjennom drift av anlegg. Klubben må gjøre vurderinger av dagens økonomi modell. Det som vil være vesentlig er at det sikres nok inntekter til fellesutgifter som anlegg, administrasjon og sportslige tiltak, også i en situasjon der inntektene fra driften er usikre. Det må derfor jobbes med å forberede alternative inntektsbringende tiltak som kan bli nødvendig, som f.eks. større grad av rammeavtaler med sponsorer, samt innføring av inntektsbringende dugnader.

Tiltak:

– Jobbe med å øke inntekter fra sponsorer

– Søke tilskudd til drift fra ulike offentlige instanser

– Utarbeide en plan for drift av anlegg og kiosk

– Vurdere øke pris på treningsavgifter

– Medlems kontingentene økes noe fra 2018.

5: Ledere, trenere, aktivitetsledere, utøvere og funksjonærer

Ledere

Med ledere menes alle som har tillitsverv på gruppe eller styrenivå, samt funksjonærer og administrativt apparat rundt drift av anlegg.

Rekruttering

• Klubben skal være organisert på en måte som gjør det attraktivt å gjøre en frivillig innsats som leder. Foreldre i barne- og ungdomsgruppen, og utøvere i seniorgruppen, skal oppfordres til å fylle klubbens behov for frivillige.

Oppfølging

• Klubben skal til enhver tid ha en organisasjon som sikrer at alle ledere får tilstrekkelig informasjon om egne arbeidsoppgaver.

• Klubben skal ha en organisasjonsmodell som gir grunnlag for gode informasjons– og kommunikasjonsrutiner.

Opplæring

• Alle medlemmer av styret skal få mulighet til å delta på styre og lederutviklingskurs.

• Andre aktuelle lederkandidater skal også oppfordres til å delta på lederutviklingskurs.

Tiltak

• Tilby formell skolering gjennom aktivitetslederkurs, NIF idrettskrets kurs i styrearbeid m.m. og uformell skolering gjennom samarbeid.

• Styret i klubben skal velges for 2 år, med overlapping, slik at det til enhver tid er representanter i styrene med en viss erfaring.

Trenere Rekruttering

• Aktuelle senior utøvere oppfordres til å ta treneroppdrag i klubben.

• Alle foreldre bør ta Sikkerhets/aktivitetslederkurs

• Foreldre må oppfordres og tilbys å utdannes til treneroppdrag der egne barn deltar.

Oppfølging

• Nye og uerfarne aktivitetsledere skal følges opp av gjennom å være sammen med en erfaren aktivitetsleder/trenere når man er treningsansvarlig.

Opplæring

• Alle foreldre og medlemmer bør gjennomføre, Aktivitetsleder/sikkerhetskurs

• Alle trenere i klubben skal få tilbud om trenerkurs tilpasset sitt nivå. Klubben bekoster Trener kurs/delkurs for de som ønsker dette.

• Klubben skal arrangere interne trenerutviklingstiltak tilpasset alle trenerne.

• Foreldre som er trenere for egne barn skal få skolering som gjør dem tryggere som trenere.

Tiltak

• Klubben gjennomfører sikkerhets/aktivitetslederkurs jevnlig

• Trenere i barnegruppen får gjennomføre Aktivitetslederkurs.

• Alle som fungerer som trenere får tilbud om trener kurs

• Klubben skal arrangere interne utviklingstiltak som løpstreningskurs minst 2 ganger pr år.

• Klubben legger til rette for en ordning der trenere med erfaring gjøres tilgjengelig for nye trenere for råd og hjelp, spesielt det første året som trener.

Utøvere/foreldre

Rekruttering

Det skal være fokus på rekruttering på alle nivåer.

• Alle nye utøvere/foreldre skal få informasjon og opplæring

• Det skal være ulike typer aktivitetstilbud i klubben

• Samarbeid med andre klubber i området om aktiviteter

• Det skal arrangeres informasjonskvelder og lisenskurs for medlemmer og utøver

Oppfølging

• Styret skal ha fokus på å involvere foreldrene og medlemmer for å opprettholde og bedre det sosiale miljøet

• Trenere og leder skal i størst mulig grad la utøvere/foreldre få medinnflytelse på innhold i aktivitetene.

• Trenerne skal være pådrivere for alternative aktiviteter i tillegg til MX, spesielt i vinterhalvåret, med sikte på å fremme det sosiale miljøet, og skape varierte ferdigheter. Tiltak

• Den organiserte treningsaktiviteten skal videreutvikles, og også innebære innleide trenere til planlagte treningsaktivitet

• Det skal arrangeres foreldre/medlemsmøter

• Åpen dag arrangeres ved oppstart av sesongen, der planer, aktivitetstilbud, og sosiale tiltak skal stå på dagsorden. Gruppene, trenere og styre har ansvar gjennomføringen av slike møter.

6: Anlegg

Baner/anlegg:

• Banene skal tilfredsstille gjeldene banereglement fra NMF og være godt vedlikeholdt

• Det skal være tilbud både på barnebane og A-bane

• Ha et anlegg med fasiliteter som tilfredsstiller krav til å gjennomføre statusløp

• Ha mulighet til alternative aktiviteter

Oppfølging:

• Organisere en barnegruppe med ansvar for planlegging, utforming og vedlikehold og prepping av banene

• Organisere tilfredsstillende løsninger for baneåpninger

• Organisere tilfredsstillende løsninger for kiosk og vedlikehold av klubbhus

Tiltak

• Drift av baner

• Utarbeide rutiner for vedlikehold av anlegg

7: Samarbeid

Samarbeid:

• Samarbeide med offentlige og andre aktører om integreringsarbeid

• Samarbeide med andre klubber om aktiviteter og arrangement

Tiltak:

• Ta initiativ til utvidet samarbeide med naboklubber om aktiviteter og arrangement

Planlagte aktiviteter 2019:

• Klubbløp

  • Delta aktivt for å få til en lagserie

Trening for barnegruppe hver uke

  • • Satse på rekrutterings kvelder
  • • Har 2 stk prøvesykler 125 ccm og 50 ccm er tilgjengelig

 

Dette innlegget ble publisert i Motocross. Bokmerk permalenken.